Co dělat, když je Vaše EET pokladna rozbitá?

Poslali jsme následující dotaz na portál MF CR:

Dobrý den, jak se má řešit situace, kdy v prodejně přestane pokladna fungovat (rozbije se)? Máme vydávat ručně účtenky? Musíme mít potvrzení z opravny o příjmu pokladny? Je nějaký časový limit, do kdy musí být pokladna opravena?

Odpověď, kterou jsme obdrželi:

Dobrý den,
dle ust. § 30 odst. 3 ZoET ("Zákon o evidenci tržeb") právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Uvedené lze mimo jiné aplikovat na "poruchy" pokladního zařízení.
V případě poruchy pokladního zařízení může podnikatel ve své činnosti pokračovat. Z povahy věci je však zřejmé, že nebude v daném okamžiku moci zaslat správci daně datovou zprávou údaje o evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku, která by obsahovala všechny údaje uvedené v ustanovení § 20 zákona o evidenci tržeb (dále jen "ZoET"), neboť bezpečnostní kód poplatníka (BKP), fiskální identifikační kód (FIK) nebo podpisový kód poplatníka (PKP) mohou být získány pouze z funkčního pokladního zařízení.
Pokud se jedná o náhlé, nepředvídatelné a nevyhnutelné okolnosti, které poplatníkovi zabránily splnit uloženou povinnost, musí to být poplatník schopen prokázat např. dokladem, po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu apod.
Údaje o přijatých platbách po dobu nefunkčního pokladního zařízení je však podnikatel povinen správci daně zaslat elektronickou cestou z funkčního pokladního zařízení dodatečně po odstranění příčin. Zákon o evidenci tržeb upravuje pouze zasílání údajů o jednotlivých tržbách a zánik této povinnosti v případě poruch z něho nijak nevyplývá. V určitých situacích, kdy je během poruchy přijato velké množství tržeb a požadavek k jejich jednotlivému zaslání by byl pro podnikatele nereálný nebo nadměrně zatěžující, lze liberaci uvedenou v ustanovení § 30 odst. 3 ZoET vztáhnout i na zasílání údajů dle jednotlivých tržeb a umožnit poplatníkům, aby údaje o tržbách přijatých v době poruchy zaslali správci daně jednou sumární částkou.
Povinnost poplatníka "ručně" vystavovat účtenky zákazníkům ze ZoET nevyplývá.
Prodávající musí současně dodržovat povinnosti vyplývající z jiných zákonů, např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upravuje povinnost prodávajícího na žádost spotřebitele vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.


Při posouzení Vámi předloženého emailového dotazu vycházel Finanční úřad pro hlavní město Prahu výhradně z údajů uvedených ve Vašem dotazu, a to bez dalších konkrétních informací a souvislostí, které se k předmětné situaci vztahují. Upozorňujeme, že Finanční úřad pro hlavní město Prahu neposkytuje závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný místně a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace nenahrazují závazný právní výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení.


S pozdravem
Ing. Jana Moravcová
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Metodická podpora evidence tržeb